Stap 1

Vul een getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid in

Je moet je ziekenfonds van een werkonderbreking door ziekte of een ongeval op de hoogte brengen met een specifiek attest. Dat is het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

Voor werknemers en werklozen is dat attest anders dan voor zelfstandigen. Die documenten kun je downloaden op de CM-website of opvragen bij CM. 

Het eerste deel van het getuigschrift vul je zelf in, het tweede deel laat je invullen door de behandelende arts. Het is onder meer van belang dat de arts naast de begindatum van je arbeidsongeschiktheid ook een vermoedelijke einddatum noteert.

Hij moet eveneens de diagnose toevoegen. Zijn Riziv-nummer en handtekening mogen niet ontbreken.

Stap 2

Stuur het getuigschrift naar de adviserend arts

Bezorg het getuigschrift voor arbeidsongeschiktheid binnen een welbepaalde termijn aan de adviserend arts van je ziekenfonds. Die termijn is niet voor iedereen gelijk. Als bediende krijg je daarvoor 28 kalenderdagen de tijd.

Als je het getuigschrift te laat indient, verlies je 10 procent van je uitkering

Arbeiders hebben 14 kalenderdagen, zelfstandigen 7 kalenderdagen. Wie werkloos is, heeft maar 2 kalenderdagen.  

Stuur het originele formulier met de post op naar de adviserend arts van je ziekenfonds. De poststempel geldt als datum van aangifte. Je kunt het attest ook afgeven aan de adviserend arts tegen ontvangstbewijs.

Deponeer het getuigschrift nooit in een CM-brievenbus. Als je het getuigschrift te laat indient, verlies je 10 procent van je uitkering. 

Stap 3

Stuur, na erkenning, inlichtingenblad voor uitkeringen ingevuld naar ziekenfonds

De adviserend arts erkent je arbeidsongeschiktheid op basis van de ingevulde gegevens op het getuigschrift. Hij beoordeelt of hij akkoord gaat met de voorgestelde periode. Indien nodig overlegt hij met de voorschrijvende arts. 

De adviserend arts erkent of weigert je arbeidsongeschiktheid binnen de vijf kalenderdagen. Je krijgt zijn beslissing schriftelijk doorgestuurd.

Nadien ontvang je nog informatie waaronder een inlichtingenblad uitkeringen. Bezorg dat zo snel mogelijk ingevuld terug aan je ziekenfonds.

Tegelijkertijd vraagt je ziekenfonds aan je werkgever of aan de uitbetalingsinstelling van je werkloosheidsuitkeringen de gegevens op die nodig zijn voor je ziekte-uitkering. 

Stap 4

Je ziekenfonds berekent hoeveel geld je krijgt

Als jij en de andere bevraagde partijen alle nodige informatie hebben doorgegeven, kan je ziekenfonds je ziekte-uitkering berekenen. Bedienden en arbeiders ontvangen een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag na het gewaarborgd loon dat de werkgever betaalt.

De eerste 12 maanden krijgen bedienden 60 procent van het brutoloon

De periode van het gewaarborgd loon verschilt naargelang de arbeidsvoorwaarden. De eerste 12 maanden van de arbeidsongeschiktheid krijgen bedienden en arbeiders 60 procent van het begrensd brutoloon. 

Ben je werkloos, dan ontvang je al een ziekte-uitkering vanaf de eerste dag van je ziekte. De ziekte-uitkering bedraagt 60 procent van je gemiddeld dagloon. Gedurende de eerste 6 maanden wordt het bedrag van je ziekte-uitkering vergeleken met het bedrag van je werkloosheidsuitkering en wordt je ziekte-uitkering beperkt tot het laagste van beide bedragen. 

Zelfstandigen krijgen de eerste 2 weken geen ziekte-uitkering. Vanaf de derde week gelden forfaitaire dagbedragen. Die variëren naargelang hun gezinssituatie. 

Stap 5

Je blijft langer ziek. Bezorg binnen de twee kalenderdagen nieuw getuigschrift aan de adviserend arts

Als je na de erkende periode van arbeidsongeschiktheid nog niet aan de slag kunt, dan moet je opnieuw een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid indienen om de erkenning te laten verlengen. Het moet op dezelfde manier als de eerste keer ingevuld en doorgestuurd worden naar de adviserend arts. Daarvoor heeft iedereen maar twee kalenderdagen de tijd.

Denk er dus aan om een getuigschrift mee te nemen als je je behandelende arts raadpleegt. Zo gaat er geen kostbare tijd verloren en loop je niet het risico om 10 procent van je uitkering te verliezen door laattijdigheid. 

Hervat je het werk vroeger dan op de vooropgestelde datum? Laat dan het bewijs van arbeidshervatting, dat het ziekenfonds je toestuurde, invullen door je werkgever.

Als je werkloos bent, laat je het document invullen door de uitbetalingsinstelling van je werkloosheidsuitkeringen.

Zelfstandigen doen dat zelf. Bezorg het zo snel mogelijk aan je ziekenfonds. Zo voorkom een je terugvordering van ten onrechte betaalde ziekte-uitkeringen. 

Voltijds vastbenoemde ambtenaren

Deze regeling geldt niet voor voltijds statutaire (vastbenoemde) ambtenaren. Zij moeten geen aangifte van arbeidsongeschiktheid doen bij CM. Voor hen bestaat een specifieke regeling, waarbij ze verder verder worden betaald door de werkgever.