01

De wedstrijd wordt georganiseerd door CM, met maatschappelijke zetel te Haachtsesteenweg 579 PB 40, 1031 Brussel. De wedstrijd loopt van 25 juni 2020 tot en met 10 juli 2020. 

02

De deelname aan deze gratis wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgische grondgebied wonen. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd, gaat CM ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. 

03

Worden toegelaten tot de wedstrijd: natuurlijke personen die alle gevraagde identiteitsgegevens correct en volledig hebben ingevuld. Om aanspraak te maken op de prijs moeten de ingevulde gegevens overeenstemmen met de identiteit zoals aangeduid op de identiteitskaart. Deelname in groepsverband is niet toegestaan. 

04

De prijzen worden binnen een redelijke termijn aan de winnaars bezorgd. CM kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor een zekere vertraging waarop zij geen controle heeft. CM kent de prijzen toe in de staat waarin ze zich bevinden, en kan in geen geval verantwoordelijk geacht worden voor eventuele beschadigingen. 

Prijzen kunnen in geen geval worden omgewisseld in contanten of andere goederen, en de geldigheidsduur kan in geen geval verlengd worden. 
De prijs is op naam van de winnaar en kan niet doorgegeven worden tenzij na uitdrukkelijke toestemming van de wedstrijdorganisatie. Elke poging tot fraude, misbruik of misleiding wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 

Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.  
Geen enkele prijs is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

05

Deelnemen aan de wedstrijd gebeurt door te surfen naar de website www.leefmagazine.be/wedstrijd-vakantiefoto, het online formulier volledig en correct in te vullen en de schiftingsvraag te beantwoorden. 
 

06

Als de deelnemer toestemming voor publicatie geeft aan CM, mag CM het ingestuurd tekstmateriaal publiceren als CM dat nodig acht, zonder de deelnemer hiervan op de hoogte te brengen. 

07

Uit de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden tot deelname en bij de schiftingsvraag het juiste antwoord het dichtst benaderden, worden 3 winnaars gekozen die hun ingestuurde foto op groot formaat winnen. CM beschouwt de persoon van wie het e-mailadres wordt ingestuurd als winnaar. 

08

Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt CM enkel rekening met de eerst ontvangen deelname. Laattijdige, onvolledige of foute inzendingen worden niet in aanmerking genomen. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.

09

Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen telefonische communicatie gevoerd rond de wedstrijd. 

10

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. 

11

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege CM zijn zonder verhaal. 

12

CM behoudt zich het recht om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil. Ze kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten haar wil om. CM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, zoals met betrekking tot de verzending of ontvangst van het e-mailberichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender enz. Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke onlineactiviteit.

13

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal CM elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Deze beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

14

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

15

De persoonsgegevens die CM verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (Wet bescherming persoonsgegevens) en met respect voor de Privacyverordening of GDPR. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. 

Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van CM die verbonden zijn aan de wedstrijd. 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is CM, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan de Haachtsesteenweg 579 postbus 40 in 1031 Brussel.  

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en e-mailadres van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.  

De persoonsgegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is voor het verloop van de wedstrijd. 

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan CM (op leef@cm.be) met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zodat CM u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige prijs verliezen.  

Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u terecht op www.leefmagazine.be/privacybeleid of kunt u contact opnemen met CM op leef@cm.be